The Unique 19

Adress: ดิ ยูนีค เท็น ไนน์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมภายนอกอย่างแตกต่างและมีสไตล์ ผ่านการคิดค้นและออกแบบให้เข้าถึง เอกลักษณ์และรสนิยมของคนรุ่นใหม่ ให้คุณเลือกใช้ชีวิตได้อย่างแตกต่างได้อย่างโดดเด่น สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต ด้วยการสรรหาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการอยู่อาศัย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้ทุกคน มีความสุข ความสงบ ความเพลิดเพลิน ในที่แห่งเดียวกัน
Contact Us

Contact Us

Schedule a showing?
You can reply to private messages from "Inbox" page in your user account.

Compare Listings