click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next

0 ฿ to 5.600.000 ฿

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

เตรียมความรู้ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนจะซื้อที่ดิน

Posted by [email protected] [email protected] on September 24, 2021
0

การเตรียมเอกสารของผู้ที่จะซื้อที่ดิน ไม่ต่างจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดซักเท่าไหร่ค่ะ แต่สำหรับห้องชุดจะต้องมีใบปลอดภาระหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลของอาคารชุดนั้นๆด้วย ‼️

เอกสาร ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย

สำหรับผู้ซื้อ‼️

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ และคู่สมรส (ถ้ามี) และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ หรือคู่สมรส (ถ้ามี)

3. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ.

⚠️เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลไทย

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน และรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีบุคคลต่างด้าว ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อ และแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้อ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัย บางเรื่องอยู่ทาง Cloud Rental ขอฝากบริษัทของเราให้เป็นทางเลือก และ ที่ปรึกษาทางการลงทุนของคุณด้วยนะครับ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาทุกการลงทุนของคุณครับ ขอบคุณมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Currency

  • Measurement Unit

  • Advanced Search

    0 ฿ to 5.600.000 ฿

    More Search Options
  • Mortgage Calculator

Compare Listings